Hlavní informace

FJFI ČVUT v Praze nabízí uchazečům o studium tříletý bakalářský program, který je možné absolvovat v prezenční formě studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne. Od druhého ročníku se navíc studenti zapojují do vědeckých týmů.

V prvních dvou letech má řada směrů společný základ v matematice, fyzice, informatice a jazycích. Je tak možné v případě zájmu a splnění některých minimálních požadavků pro daný směr, změnit původní výběr. Studenti tak mají více času seznámit se s možnostmi studia na FJFI a vybrat si lépe své další směřování.

Co musí uchazeč o studium splnit:

• Podmínkou ke studiu je maturitní zkouška nebo certifikát uznatelný jako maturitní zkouška
• Úspěšné absolvování přijímacího řízení
• Student musí být schopen studovat v českém jazyce (maturitní zkouška z ČJ) nebo se prokázat certifikátem příslušné úrovně (více informací na Studijním    oddělení) – neplatí pro studenty ze Slovenska (maturitní zkouška ze SJ).

Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (180), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení bakalářské práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Bakalář (Bc.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v magisterském studiu (viz Magisterské studium) nebo odejít do praxe.


Navazující magisterské studium

Délka studia jsou 2 roky a má formu pouze prezenčního studia, tzn. student navštěvuje přednášky, cvičení a semináře v průběhu celého týdne.

Uchazeč si po úspěšném splnění přijímacích zkoušek může vybrat z programů a jejich specializací, přičemž řada z nich má již přímou návaznost z bakalářského studia (viz Bakalářské studium).

Co musí uchazeč o studium splnit:

  • Absolvovat bakalářské studium na technické univerzitě v ČR nebo v zahraničí
  • Úspěšně absolvovat přijímací zkoušky do magisterského studia (u studentů FJFI ČVUT v Praze, kteří pokračují v navazujícím oboru, může být zkouška prominuta na základě výsledku státní závěrečné zkoušky Bc. studia).
  • Absolventovi je po získání předepsaného počtu kreditů (120), splnění všech předepsaných předmětů, odevzdání a obhájení diplomové práce a úspěšném zvládnutí státní závěrečné zkoušky udělen titul Inženýr (Ing.) a je slavnostně promován v Betlémské kapli. Následně má absolvent možnost pokračovat v doktorském studiu nebo odejít do praxe.