Hlavní informace

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje zadání nových témat studentských prací na AR 2024/2025. Oficiální zadání pro konkrétní studenty má být připraveno do konce října 2024. 

Harmonogram tvorby zadání BP/DP pro AR 2024/2025

  Student si vybere rámcové téma z nabídky na webu KLFF
  Student navštíví/napíše vedoucímu práce a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře. 
  Vedoucí práce vypíše téma do KOSU
  Student si téma v Kosu rezervuje, vedoucí práce rezervaci schválí a poté emailem zašle jméno konzultanta a jazyk práce na sekretariát katedry. 
  Sekretariát zašle studentovi a vedoucímu práce finální verzi zadání v pdf. 
  Vedoucí práce předá na sekretariát katedry vytištěné, sebou podepsané zadání. 
  Sekretariát zajistí schválení zadání vedením školy. 
  Sekretariát vyzve studenta, aby si převzal schválené zadání. Student potvrdí převzetí podpisem. 
  Student následně obdrží nascanovanou formu zadání emailem. Originál zůstává na katedře a bude uložen v archivu.  

Výzkumné úkoly se zadávají ještě mimo KOS, tzn. student si vybere téma, kontaktuje vedoucího, vedoucí práce pošle zadání na sekretariát, ten jej zpracuje a vedoucímu práce pošle finální verzi ke schválení, poté zajistí podpisy vedení katedry a student si zadání vyzvedne na sekretariátu před dokončením práce.  

# Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce / konzultant Student(ka)
1 BP/VÚ/DP Pokročilé metody automatizace nastavení laserového rezonátoru Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  
2 BP/VÚ/DP Neodymem dopované fluoridové lasery čerpané Ti:safírovým laserem Ing. Frank / Ing. Olšan  
3 BP/VÚ/DP Pikosekundový laser ve spektrální oblasti 2um Ing. Jelínek / Ing. Frank  
4 BP/VÚ/DP Tenkodiskový laser s aktivním prostředím Yb:YAG Ing. Jelínek / Ing. Mužík  
5 BP/VÚ/DP Split-step metody pro řešení parametricky vázaných optických vln Ing. Frank / Ing. Vyhlídal  
6 BP/VÚ/DP Vybrané metody měření profilů svazků Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  
7 BP/VÚ/DP Neodymem dopovaný fluoridový laser s kodopanty gadolinia Ing. Frank / prof. Kubeček  
8 BP/VÚ/DP Synchronně čerpaný optický parametrický oscilátor pro blízkou infračervenou oblast Ing. Jelínek / Ing. Frank  
9 BP/VÚ/DP Generace laserových impulzů Q-spínáním pomocí rotujícího zrcadla Ing. Vyhlídal / Ing. Šulc  
10 BP/VÚ/DP Časový a frekvenční normál na bázi globálního navigačního satelitního systému doc. Čech / Ing. Vyhlídal  
11 BP/VÚ/DP Post-komprese vysokovýkonných femtosekundových impulzů pro HHG Dr. Hort (ELI ERIC) / Ing. Jelínek  
12 BP/VÚ/DP Diodově čerpané lasery generující ve viditelné oblasti spektra Ing. Němec / Ing. Fibrich  
13 BP/VÚ/DP Thuliem dopované vláknové zdroje pro vlnovou délku v okolí 1700 nm  Ing. Aubrecht (ÚFE) / Ing. Jelínek  
14 BP/VÚ/DP Implementace optické kmitočtové reflektometrie Dr. Honzátko / Ing. Jelínek  
15 BP/VÚ/DP Měření fluorescenční doby života thuliem a dopovaných optických vláken doc. Peterka (ÚFE) / Ing. Šulc  
16 BP/ VÚ Optické materiály s nízkou energií fononů dopované ionty vzácných zemin Ing. Šulc  
17 BP/ VÚ Měření prahu poškození povrchů optický prvků nanosekundovými impulzy Ing. Šulc  
18 BP/VÚ/DP Thuliový vláknový laser čerpaný přes plášť na vlnové délce v okolí 1700 nm Ing. Šulc  
19 BP/VÚ/DP Modelování laserové interakce s ultra řídkou pěnou doc. Klimo / Ing. Jirka  
20 BP/VÚ/DP Interakce laseru s magnetizovaným plazmatem doc. Klimo / Ing. Jirka  
21 BP/VÚ/DP Pokročilé numerické metody pro modelování generace vysokých harmonických frekvencí  Ing. Vábek / prof. Limpouch  
22 BP/VÚ/DP Návrh terče pro generaci vysokých harmonických frekvencí v hustotně modulovaném médiu Ing. Vábek / Ing. Nejdl  
23 BP/VÚ/DP Generace vysokých harmonických petawattovým laserem Ing. Staněk (ELI ERIC) / Ing. Nejdl  
24 BP/VÚ/DP Laserový zdroj koherentního krátkovlnného záření Ing. Nejdl / Ing. Olšan  
25 Aplikace metod strojového učení pro remapování veličin ve vícedimenzionálních ALE metodách doc. Kuchařík / doc. Kukal  
26 BP / VÚ Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin doc. Kuchařík  
27 BP/ VÚ Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod doc. Kuchařík  
28 BP/VÚ/DP Generace vysokých harmonických frekvencí mícháním laserového IR a THz pole Ing. Jurkovič / Ing. Nejdl  
29 BP/VÚ/DP Modelování interakce vesmírného plazmatu se sondou Solar Orbiter Dr. Štverák (ÚFA) / prof. Liska  
30 BP/VÚ/DP Nelineární interakce laserového impulsu s vakuem Ing. Jirka / doc. Klimo  
31 BP/VÚ/DP Vznik pozitronové kaskády interakcí fotonů Ing. Jirka / doc. Klimo  
32 BP/VÚ/DP Automatická klasifikace trajektorií v částicových simulacích plazmatu doc. Pšikal  
33 BP/VÚ/DP Numerický popis interakce pikosekundového náběhu femtosekundového laserového pulzu s terči doc. Pšikal  
34 BP/VÚ/DP Charakteristika tenkého kapalného terče pomocí optického sondovacího svazku Dr. Chagovets (ELI ERIC) / doc. Pšikal  
35 BP / VÚ Pohyb sítě v přímých Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) simulacích Ing. Klíma  
36 BP / VÚ Modelování vzniku trhlin pomocí multi-materiálových numerických metod Ing. Klíma  
37 BP / VÚ Nelineární materiálové modely v Lagrangeovských výpočtech Ing. Klíma  
38 BP/VÚ/DP Fluorescence z plazmatu jako diagnostika elektronové hustoty plazmových kanálů Ing. Šišma / Ing. Nevrkla  
39 BP/VÚ/DP Generace rentgenových impulzů z relativistické interakce laseru s plazmatem Ing. Nejdl / Mgr. Lamač (ELI ERIC)  
40 BP/VÚ/DP Automatická diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserem buzeném plazmatu Ing. Parkman (ELI ERIC) / Ing. Nejdl  
41 BP/VÚ/DP Bezčočkové zobrazování v XUV části spektra Ing. Albrecht (ELI ERIC) / Ing. Nejdl   
42 BP/VÚ/DP Interferenční mikroobrábění pro funkcionalizaci povrchů Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek  
43 BP/VÚ/DP Real-time monitoring jako příprava pro AI a machinelearning v laserovém mikroobrábění Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek  
44 BP/VÚ/DP Pokročilé tvarování svazku pro efektivní mikro/nanostrukturování Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek  
45 VÚ, DP Oboustranný Laser Shock Peening Ing. Kaufman (HiLASE) / doc. Pína  
46 BP Srovnání laserových systémů v procesu Laser Shock Peening   Ing. Kaufman (HiLASE) / doc. Pína  
47 VÚ, DP  Časové tvarování laserových pulsů pro technologii Laser Shock Peening Ing. Kaufman (HiLASE) / doc. Pína  
48 BP/VÚ/DP Vybrané problémy interakce klasického a kvantovaného elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických nanostrukturách prof. Richter  
49 BP/VÚ/DP Topologické efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách prof. Richter  
50 BP/VÚ/DP Kvantová kryptografie – teoretické aspekty a možnosti praktické realizace prof. Richter  
51 BP/VÚ/DP Atomic layer deposition of plasmonic transition metal nitrides Dr. Mascaretti  
52 BP/VÚ/DP Plasmonic performance of ultrathin transition metal nitride films Dr. Mascaretti  
53 BP/VÚ/DP Spektroskopie s kvantovými stavy světla Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
54 BP/VÚ/DP Polaritony v organických materiálech Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
55 BP/VÚ/DP Charakterizace zdroje polarizačně provázaných fotonů Ing. Dvořák / prof. Richter  
56 BP/VÚ/DP Nelineární optické vlastnosti molekul  RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
57 BP/VÚ/DP Termálně aktivovaná zpožděná fluorescence  RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
58 BP/VÚ/DP Inverze pořadí singletových a tripletových stavů v organických molekulách RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
59 BP/VÚ/DP Příprava nanostruktur na bázi silicidů a germanidů mědi pro elektrochemickou redukci CO2 Ing. Koštejn (ÚChP) / RNDr. Proška   
60 BP/VÚ/DP Modelování nano a sub-nano metrové oblasti povrchu kovových nanostruktur Ing. Burda / Ing. Kwiecien  
61 BP Příprava, vizualizace a charakterizace (3D) porézních materiálů pomocí konfokální mikroskopie RNDr. Proška   
62 BP Zhotovení mikrofluidního systému pro použití v aplikacích "lab-on chip" metodou optické litografie RNDr. Proška / Ing. Marešová  
63 BP Vývoj nanoporézních kompozitních materiálů (Au/SiO2) pro rychlou a citlivou detekci pesticidů a jejich směsí pomocí spektroskopie založené na povrchem zesíleném Ramanově rozptylu (SERS) RNDr. Proška / Ing. Marešová  
64 BP/VÚ/DP Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů s lavinovou fotodiodou Ing. Blažej / prof. Procházka   
65 BP/VÚ/DP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. Blažej / Ing. Větrovec (Geartec.cz)  
66 DP Polynomiální interpolace v multidimenzionálních ALE simulacích doc. Váchal / Raphaël Loubère (Université de Bordeaux)  
67 BP/VÚ/DP Hydrodynamické modelování interakce laserového záření s pěnovými terčíky prof. Liska