Hlavní informace

Vzor titulní strany DP 

formát .docx (font Technika)
formát .docx (font Calibri)

Vzor titulní strany BP 

formát .docx (font Technika)
formát .docx (font Calibri)

Pokyny pro vypracování DP

Rozsah

 • Předpisově 40 normo-stránek, odpovídá cca 80 kB ASCII souboru textu, obrázky, odkazy, výpisy programů se nezapočítávají.

Úprava

 • Textový editor, jednotný font Times Roman 12 pt nebo podobný. Bez pravopisných a stylistických chyb.
 • Menší obrázky a tabulky v textu.
 • Použité vztahy musí být číslovány, všechny proměnné musí být popsány.
 • Bloková schemata zařízení a přístrojů.
 • Barevné fotografie zařízení a přístrojů jsou vhodné.
 • Rozsáhlé výpisy programů se přikládají (je-li to účelné) ve formě zvláštní přílohy v jednom vyhotovení.

Členění

 • Titulní strana (1x A4)
 • (titul, autor, vypracováno kdy, kde, proč, vedoucí, součást projektu)
 • Zadávací list (1x A4)
 • (kopie originálu)
 • Obsah (1x A4)
 • Úvod (1x A4)
 • titul, autor, vypracováno kdy, kde, proč, vedoucí, součást projektu..
 • Formulace cílů (1x A4)
 • Podrobně specifikovat jednotlivé dílčí cíle práce, naznačit způsoby řešení.
 • Řešení (20-30x A4)
 • Teoretický rozbor úlohy, odkazy na literaturu, diskuse zvoleného způsobu řešení, popis metod řešení dílčích cílů.
 • Výsledky, diskuse (2-10x A4)
 • přehled všech dosažených výsledků, srovnání dosažených výsledků se zadáním a cílem práce, vysvětlení případných nesrovnalostí.
 • Závěr (1x A4)
 • Přehled dosažených výsledků, zdůraznění přínosu autora. Konstatování, že zadání bylo splněno, případně v jakém rozsahu.
 • Literatura (1-2x A4)
 • Abstract (1-2x A4)
 • v angličtině a případně v dalším světovém jazyce.

Pokyny pro formulaci textu

 • "společenská zakázka'', souvislost s projektem,
 • vlastní přínos autora,
 • odůvodnění zvolených postupů,
 • (možnosti) aplikace výsledků v praxi

Termíny

 • 1/2 textu, bez členění                   zápočet za zim. semestr
 • 1. čtení členěného textu              1. týden v dubnu
 • kompletní text                               1. polovina dubna
 • kompletní rukopis                         do 30. dubna
 • kopie, vazba, odevzdání               1. týden v květnu