Hlavní informace
Na naší katedře lze studovat ve dvou doktorských studijních programech: 
  • Aplikace přírodních věd - obor Fyzikální inženýrství 
  • Kvantové technologie 

Cílem studia je prohloubení teoretických poznatků a získání schopnosti samostatné vědecké práce v daných programech studia. Podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia v magisterském (nebo navazujícím magisterském) studijním programu v příslušném nebo příbuzném oboru a úspěšné složení přijímací zkoušky z matematiky, fyziky nebo chemie (podle zaměření), předmětů specializace, kterou bude uchazeč studovat, a angličtiny.

Prezenční studium je organizováno formou přednášek a seminářů, součástí je též samostatné studium literatury. Nejpodstatnější součástí studia je vědecká činnost pod vedením školitele a příprava disertační práce. V disertační práci studenti zpravidla řeší konkrétní vědecký problém v rámci některé z pracovních skupin na fakultě nebo spolupracujícím pracovišti. Disertace musí obsahovat tvůrčí výsledky dosažené doktorandem a publikované či doložitelně přijaté k publikaci v oborově příslušných impaktovaných časopisech (viz Příkaz děkana č. 2/2014). Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Standardní doba studia je čtyři roky. Studium má též kombinovanou formu, která je čtyřletá s možností prodloužení až na sedm let. Zpravidla je při ní využívána úzká spolupráce s pracovištěm, na němž je externí student zaměstnán. Absolvent doktorského studia získává titul Ph.D.